Lägenhetsrenovering

Innan renovering
 • När medlem i föreningen avser att genomföra större renoveringar i badrum, kök, duschrum eller WC skall styrelsen meddelas för godkännande, (meddelandeplikt gäller även vid rivning av väggar etc).
 • Medlemmen ska i god tid innan igångsättning av arbeten meddela styrelsen vilken entreprenör som ska anlitas och därefter invänta klartecken efter att styrelsen kontrollerat aktuell entreprenör.
 • Medlemmen ska i god tid informera berörda grannar, genom avisering i brevlåda och i trappuppgången.
 • Medlemmen ska på egen bekostnad och i god tid förvissa sig om var vattenavstängningarna finns och dess funktion i samråd med föreningens fastighetsskötare.
 • För vattenavstängningar gäller att fastighetsskötaren skall närvara på medlemmens bekostnad och att avisering i huset utförs av medlemmen senast tre dygn innan vattenavstängning ska ske.
 • Medlemmen meddelar i god tid till förvaltaren vilket datum arbetet startar och hur många veckor arbetet beräknas att pågå.
Medlems ansvar

Medlemmen ansvarar för och bekostar byte av alla ”liggande” rördragningar. (Liggande rör är de smala vattenledningar som går till köks-/tvättställs- och badkarsblandaren och de som går till toastolen samt de rör som går under golvet till de liggande avloppsledningarna och brunnen).
Det är inget krav att byta dessa ledningar, däremot rekommenderar föreningen att det görs i samband med en renovering för att undvika att befintliga ledningar börjar läcka och förorsaka skador.

Medlemmen ansvarar för att följande punkter upprätthålls vid en renovering:

Ställa krav på entreprenören, arbetet i ett våtutrymme/WC/kök ska uppfylla följande branschkrav.

 • ”Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum, BBV” inklusive uppdaterade tillägg och revideringar som finns att inhämtas från
 • Branschregler för ”Säker Vatteninstallation” inklusive uppdaterade tillägg och revideringar som finns att inhämtas från

I dessa skrifter finns allt om utförandet och material mm.
Arbetet måste vara fackmannamässigt utfört av behörig entreprenör. Behöriga företag finner ni på www.bkr.se och www.sakervatten.se.

Dokumentation som ska lämnas till styrelsen efter slutfört arbete:
 • Kvalitetsdokument BBV Branschregler för våtrum
 • Kvalitetsdokument (intyg) Branschregler för Säker Vatteninstallation
 • Behörighetsbevis för el- och gasarbeten

Ett gott råd är att alltid se till att ni får era kvalitetsdokument och intyg innan ni slutbetalar utfört arbete. Följande punktlista är tänkt att fungera som en kravspecifikation framför allt vid ombyggnad av badrum/WC och kök som ni kan ha med i en förfrågan till entreprenör ni tänkt anlita.

 • Inspektionsluckor monteras vid inbyggda kopplingar till vattenledningar
 • Tilluftsspalt i dörrblad/karm skall monteras/utföras
 • Fuktmätning ska utföras för att säkerställa att ingen fukt byggs in
 • Nya blandare skall vara typgodkända och av mjukstängande modell. Detta innebär att alla modeller inte kan användas till vilket system som helst, fråga gärna er entreprenör om hjälp att säkerställa detta.

Tips när du ska välja entreprenör, se konsumentverkets hemsida för checklistor och avtalsmallar – Klicka här

Kontroll av arbete
I samband med en större renovering/ombyggnad som en medlem utför ska föreningens tekniske förvaltare kontrollera utförandet av arbeten. En sådan kontroll innebär 1-3 besök under arbetets gång för att säkerställa att utförandet sker enligt gällande branschregler och myndighetskrav. En gemensam tillsyn och eftersyn genomförs också av transportvägar genom fastigheten om föreningen bedömer det är nödvändigt. Medlemmen ska själv kontakta den tekniske förvaltaren och alla kostnader för ombyggnadskontrollen betalas av medlemmen.

Städning
Medlemmen ansvarar under entreprenadtiden för att fortlöpande städning av allmänna utrymmen utförs så att ”rent bygge” uppnås. Verktyg och byggmaterial skall hållas undan från allmänna utrymmen. Trottoar utanför städas från nedsmutsning förorsakad av entreprenaden. Rivningsmaterial och sopor får inte mellanlagras på trottoaren. Gräsmattan får absolut inte användas som uppställningsplats.

Skydd av föreningens egendom
För att undvika skador på föreningens egendom såsom ex golv i trapphus, väggar och snickerier får bygg- och rivningsmaterial inte mellanlagras i trapphus.
Byggmaterial får inte heller lutas mot fastighetens inner- eller ytterväggar.
Rivningsmaterial ska lastas i säckar av typ Big Bag eller i container och skyndsamt transporteras bort. Bygg- och rivningsmaterial får inte ställas framför lokalhyresgästers fönster.
Byggnad, byggnadsdelar och inredning som inte berörs av medlemmens entreprenad skall skyddas så att inga skador uppstår på dessa.
Bruks- och färgrester får aldrig hällas ut i brunnar eller avlopp.

Föreningens ansvar

Föreningen ansvarar för stamledningarna. I ett våtutrymme/WC/kök är det de ”stående” vatten- och avloppsledningarna, samt alla ledningar till och från element.
Definition av stamledning är enligt en ändring i bostadsrättslagen 2003-04-01 ”Ledningar som föreningen försett lägenheten med och som tjänar fler än en lägenhet”.
Föreningen ansvarar även för byggnadens ventilationssystem.
Några ingrepp eller ändringar på föreningens ledningar eller ventilationssystem får inte utföras utan skriftligt godkännande från föreningen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.