Allmän info

Månadsavgiften

Inkluderar: Värme och vatten

Försäkring

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg tecknas av bostadsrättsinnehavaren

Lägenhetsfördelning

68 lägenheter, varav 7 hyresrätter samt 8 lokaler, varav 1 används som föreningslokal.

Parkering

Avgiftsbelagd gatuparkering. Föreningen har inga p-platser.

Trädgårdsgrupp

Det finns i dagsläget ingen trädgårdsgrupp, utan styrelsen annordnar trädgårdsdagar varje vår och höst. Där hjälps vi åt att tillsammans fixa i trädgården efter vilka behov som finns. Om intresse finns för att starta upp en trådgårdsgrupp är det bara att höra av sig till styrelsen.

Grillplats och sandlåda

Både grillplats och sandlåda finns på baksidan av huset i höjd med port 24.

Sophantering

Hushållsopor i behållare utanför portarna, miljörum för källsortering finns mellan port 16 och 18.

Tvättstuga

Tvättstuga finns i källargången mellan port 14 och 16.

Avgiftshöjning

En avgiftshöjning kommer att ske i september 2019 med 10 procent.

Bredband

Fiberoptik till valfri leverantör samt ComHem via antennutaget.

Kabel-TV

Lägenhetsinnehavaren tecknar valfritt abonnemang.

Hushållsel

Hushållsel ingår inte i avgiften.

Värme

Fjärrvärme, ingår i avgiften.

Överlåtelseavgift

Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av andelstal skall dock alltid beslutas av föreningsstämman. Årsavgiften skall betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen har beslutat annat.
Föreningens löpande kostnader och utgifter samt avsättning till fonder skall finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgiften till föreningen. Årsavgifterna fördelas på bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelstal. I årsavgiften ingående konsumtionsavgifter kan beräknas efter förbrukning eller ytenhet.
Om inte årsavgiften betalas i tid enligt första stycket utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker.
Upplåtelse-, överlåtelse- och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för pantsättningen.
Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas.
Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.
Avgifterna skall betalas på det sätt styrelsen bestämmer.

Pantsättningsavgift

Se stadgarna. Avgiften betalas av pantsättaren.

Överlåtelsebesikning

Innan föräljning måste vår tekniska förvaltare göra en överlåtelsebesikning, boka i god tid.

Äkta bostadsrättsförening

Ja

Juridisk person som köpare

Föreningen godkänner inte en juridisk person som medlem vid förvärv av en bostadsrätt.

Fakta om fastighet och byggnad
  • Byggnadsår: 1946
  • Ombyggnadsår: 1982
  • Stambyte av kök och badrum: ca 1980
  • Ny tvättstuga: november 2010
  • Nya sophus: maj 2009
  • Upprustning gårdar: hösten 2010
  • Målning av trapphus hösten 2011 / våren 2012
Mark

Marken ägs av BRF Lyckohjulet 5

El

Byte elstigare 2011